Aoi Bungaku

Ningen Shikkaku

Episodio 1 - Humano nunca más

Versión SD - 250 MB

Megaupload

Version HD - 350 MB

Megaupload

Episodio 2 - Monstruo

Version AVI - 380 MB

Megaupload

Episodio 3 - Sociedad

Version AVI - 350 MB

Megaupload

Episodio 4 - Nuevo Mundo

Version AVI - 350 MB

Megaupload

Sakura no Mori no Mankai no Shita

Episodio 1

Version AVI - 350 MB

 Megaupload

Episodio 2

Versión SD - 250 MB

Megaupload

Versión HD - 350 MB

Megaupload

Kokoro

Episodio 1

Versión SD - 250 MB

Megaupload

Versión HD - 350 MB

Megaupload

Episodio 2

Versión SD - 250 MB

Megaupload

Versión HD - 350 MB

Megaupload

Hashire Melos

Episodio 1

Versión SD - 250 MB

Megaupload

Versión HD - 350 MB

Megaupload

Episodio 2

Versión SD - 250 MB

Megaupload

Versión HD - 350 MB

Megaupload

Kumo no Ito

Versión SD - 250 MB

Megaupload

Versión HD - 350 MB

Megaupload

Hell Screen

Versión SD - 250 MB

Megaupload

Versión HD - 350 MB

Megaupload

Afiliados